Talotekniikan palvelut

Ydintoimintaamme kuuluvat uudis- ja saneerauskohteiden vesi-, viemäri-, lämpö- ja ilmanvaihtojärjestelmien suunnittelu kaiken kokoisissa projekteissa. Lisäksi tarjoamme projektinjohto-, valvonta- ja asiantuntijapalvelut asiakkaan tarpeet huomioiden. Asiakkaitamme ovat yksityiset, rakennusliikkeet, talonyhtiöt, urakoitsijat sekä julkinen sektori.

LVI-suunnittelu

LVI-suunnittelupalveluihimme kuuluu korjaus- ja uudisrakennusten suunnittelu kaiken kokoisissa projekteissa. Oli kyseessä sitten pieni tilan muutos, joka tarvitsee muutossuunnittelun tai kokonaisvaltainen kerrostalon LVI-saneeraus, me toteutamme sen. Suunnittelemme kohteemme nykyaikaisella suunnitteluohjelmalla, jolla voidaan tuottaa kohteista perinteiset työkuvat sekä 3D-mallit, määrälaskelmia unohtamatta. Vaativatkin kohteet onnistuvat yhteistyöverkostomme kautta. Suunnittelemme vain tarpeelliset asiat kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja yhteistä aikataulua noudattaen. 

Hoidamme myös erikseen sovittaessa urakoitsijoiden kilpailutuksen, tarjousten vertailun sekä sopimustekniset asiat tilaajan sekä urakoitsijan kesken. Näin voidaan taata tilaajalle turvallinen ja sopiva kokonaisuus.

Näin suunnittelemme toimivan ja energiatehokkaan LVI-järjestelmän kiinteistöösi

  1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa. Tapaamisessa kartoitetaan yhdessä kohteen lähtötiedot ja laajuus sekä selvitetään ne tekniset lähtötiedot, joiden avulla kohteen vaatimukset voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa määritellään mm. rakennuksen liittymät ulkopuolisiin kunnallisteknisiin verkostoihin, kuten vesi- , viemäri- ja kaukolämpöverkosto sekä mahdollisuus maalämpökaivojen toteuttamiseen alueella.
  2. Luonnossuunnitelmien läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa. Luonnossuunnitteluvaiheessa laaditaan luonnokset teknisistä ratkaisuista, jotka on valittu aloituspalaverin perusteella. Tarkistamme vielä (tässä vaiheessa), että aloituspalaverin lähtötiedot ja päätökset ovat toteutuneet. Tässä vaiheessa esitetään liittymät, reitit ja alustavat tekniset laskelmat liittymisestä ulkopuolisiin verkostoihin sekä laskelmat liittyen kohteen laitevalintoihin. Teemme myös tässä vaiheessa suunnitelmien ristiintarkastelun, jotta vältytään tekniikan yhteentörmäyksiltä.
  3. Rakennuslupatehtävät ja kommunikointi viranomaisten kanssa. Tässä vaiheessa hankitaan rakennuslupaviranomaiselta lausunnot esim. liittymislausunnot ja hyväksytetään suunnitelmat, jotta ne täyttävät paikallisen viranomaisen vaatimukset ja saadaan edellytykset rakentamisen aloittamiselle.
  4. Toteutussuunnitelmien esittelypalaverissa käymme läpi kohteen valmistuneet suunnitelmat ja toteutuneet laitevalinnat. Suunnitelmien perusteella kohteen LVI-teknisten asennusten urakat voidaan kilpailuttaa sekä järjestelmien laitehankinnat voidaan toteuttaa.
  5. Loppupalautteen kysyminen hankkeen valmistuttua tilaajalta.

LVI-suunnittelupalvelun sisältö

Tarvittaessa voimme myös toteuttaa yksittäisiä suunnittelukokonaisuuksia, kuten kiinteistön jätevesi-  tai lattialämmityssuunnitelmat. Lisäksi kauttamme on saatavissa sähkösuunnittelu ja energiatodistukset.

Projektinjohto ja valvonta

Projektinjohtopalvelulla katetaan kaikki taloteknisen hankkeen osa-alueet, tarvemäärittelystä aikataulun suunnitteluun, urakoitsijoiden kilpailutukseen sekä suunnittelun ohjaukseen. Lisäksi vastaamme aikataulun, kustannusten ja lisä- ja muutostöiden seurannasta. Tarjoamme myös TATE-koordinointia urakoitsijoille, joilla ei ole osaamista talotekniikan alalta tai mahdollisuutta ohjata taloteknisiä kokonaisuuksia. Koordinointiin voi kuulua mm. suunnittelunohjaus, suunnitelmien läpikäynti, töiden ja suunnitelmien yhteensovitusongelmien ratkominen, yhteydenpito eri sidosryhmien välillä ja laadun varmistus.

Valvonnalla huolehditaan asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden täyttymisestä asetettuihin tavoitteisiin sopimusasiakirjojen mukaisesti, sekä hyvää rakennustapaa noudattaen. Valvonnalla voidaan myös varmistaa kiinteistön energiatehokas toiminta sekä loppukäyttäjälle tavoitteiden mukaiset sisäilmaolosuhteet. Valvonnan tehtäviin kuuluvat mm. osallistuminen palavereihin, tekniikkakohtaiset asennustapatarkastukset ja mallikatselmukset, lisä- ja muutostöiden seuranta ja käsittely, raportointi sekä aikataulun seuranta.

Tarjoamme myös KVV- ja IV-työnjohtopalvelut pientalorakentajille. 

Konsultointi

LVI-konsultointipalvelumme kattaa pienien kuin suurempien hankkeiden asiantuntijapalvelut. Palvelemme kaikissa rakennusurakan vaiheissa. LVI-konsultointi voi koskea pientä yksittäistä järjestelmään liittyvää ongelmaa tai kannattavuusvertailua, jota loppukäyttäjä ei osaa itse ratkaista. Olemme apuna hankkeen tarveselvityksestä aina takuuajan loppuun asti. Näin varmistetaan asiakkaan tarpeet sekä tavoitteet ja näin saadaan laadukas, käyttäjää palveleva lopputulos.

Toteutamme saneeraus- ja uudiskohteiden konsulttipalveluita, pitäen sisällään urakoinnin kilpailutuksen kuin käyttöönoton.

Talotekniikan kartoitukset ja kuntotutkimukset

Teemme kiinteistöjen talotekniikan nykytilasta puolueettomia kuntoarvioita sekä suoritamme niiden pohjalta korjaustapasuosituksia. Kiinteistöön tehdyn kuntotutkimuksen tiedolla ja sen analysoinnilla ennakoidaan ja ennaltaehkäistään tulevia korjaustarpeita ja mahdollisesti estetään suuria korjaustarpeita sekä saadaan jatkettua kiinteistön teknisen järjestelmän elinkaarta.

Taloteknisten järjestelmien kartoituksen avulla käyttäjä hahmottaa kiinteistön eri järjestelmien nykytilan ja kehityskohdat tulevaisuudessa. Kartoituksen perusteella saatua tietoa voidaan hyödyntää kiinteistön tai rakennushankkeen suunnittelussa ja hankinnassa.

Scroll to Top